Kan ökad kunskap ge förbättrad hälsa under klimakteriet?

Visste du att kvinnors fysiska- och mentala ohälsa ökar i 45 till 55 årsåldern? Och det är vanligtvis då som klimakteriet infaller. Det är anmärkningsvärt att fler kvinnor är långtidssjukskrivna under den här perioden i livet jämfört med män. Hur kommer det sig?

Klimakteriet har beskrivits som den fas i livet då kvinnan är extra sårbar. Stressrelaterade sjukdomar, depressioner, muskel- och ledbesvär och hjärt- och kärlsjukdomar är mer påtagliga i denna ålder. Men även sexuella problem, urininkontinens och sömnsvårigheter är vanligt förekommande. En anledning är de hormonella förändringar som sker under klimakteriet. Ohälsan och sjukfrånvaron kan dock inte endast förklaras av detta. Klimakteriet sammanfaller ofta med en komplex livssituation då arbetslivet och familjesituationen kan vara direkt avgörande för välbefinnandet.

Bristfälliga kunskaper

Forskning har visat att kvinnor har bristfällig kunskap om klimakteriet och vilka symtom de kan förvänta sig samt hur de ska tackla dessa. Det är också klarlagt att ökad kunskap och information kan minska både fysisk och psykisk ohälsa för kvinnor i klimakteriet. Kvinnor är dessutom generellt intresserade och mottagliga för information som handlar om den egna kroppen. Det har även visat sig vara positivt om de får möjlighet att diskutera egna erfarenheter och upplevelser.

För att kunna förebygga ohälsa måste man ta reda på vad som orsakar den och vilka metoder som fungerar. Man har tidigare sett att individuell rådgivning gett bra resultat. I en svensk studie ville man även se om det gick att förbättra den fysiska och psykiska hälsan genom grupputbildningar om klimakteriet. De studiedeltagare som genomgick utbildningen upplevde viss lindring i sina besvär. Även om fler och större studier behövs för att kunna dra några slutsatser är det betydelsefullt att ohälsa under klimakteriet uppmärksammas. Man har föreslagit att förebyggande hälsorådgivning bör ske för kvinnor helst innan de hamnar i klimakteriet.

Behov av särskilda mottagningar

Idag finns det ingen självklar mötesplats dit kvinnor kan vända sig för att få information och råd om klimakteriet. För ungdomar finns det ungdomsmottagningar och för gravida finns det mödravård. Klimakteriet är liksom puberteten och graviditeten en naturlig del i kvinnans liv, så det borde ju vara på tiden att kvinnor även erbjuds klimakteriemottagningar.

Läs mer om studien nedan:

Prevalence of somatic and urogenital symptoms as well as psychological health in women aged 45 to 55 attending primary health care: a cross-sectional study

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5723029/

Reducing menopausal symptoms for women during the menopause transition using group education in a primary health care setting—a randomized controlled trial

http://www.maturitas.org/article/S0378-5122(17)30017-8/pdf

2018-10-11T11:57:09+00:00