Integritetspolicy

Om Klimakterieportalen, vår webbplats och denna integritetspolicy

Klimakterieportalen AB, org.nr 559128-0150, Västerängsvägen 6B, 182 46 Enebyberg. På Klimakterieportalen kan du hitta all information du behöver om klimakteriet. Här kan du lyssna på vår podcast KlimakterieKoll, ta del av forskningsrapporter och mejla in frågor som rör klimakteriet. Du hittar tips och inspiration kring såväl kost, träning och hälsa som kultur. Tillsammans skapar vi en mötesplats där vi kan dela erfarenheter och få tillgång till forskning och vetenskap, om vad som händer i oss och hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till våra kroppar.

Klimakterieportalen erbjuder digitala tjänster. Vi kan i vissa fall även erbjuda dig möjlighet att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

När du använder Klimakterieportalens olika tjänster samlar vi in personuppgifter om dig och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Klimakterieportalens tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Klimakterieportalen är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Klimakterieportalen är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras behandlingar av dina personuppgifter. Om du skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör du därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan du skickar några personuppgifter till dem.

Behandling av dina personuppgifter
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies och andra elektroniska hjälpmedel, samt information om profilering som vi genomför för marknadsföringsändamål, hänvisas till avsnittet ”Om cookies, pixlar, adblockers och profilering” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
Om du beställer en prenumeration av oss, om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
-namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress
-personnummer
-leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst
-olika typer av demografisk information
-information om preferenser och intressen baserat på användning av Klimakterieportalens webbplats
-användarnamn och lösenord till våra tjänster
-annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser, tävlingar eller erbjudanden
-annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
-Klimakterieportalens webbplats, t.ex. när du beställer en prenumeration, beställer vårt nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra tävlingar eller i en testpanel för olika hälsokostpreparat
-när du kontaktar oss via e-post
-genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en digital prenumeration av Klimakterieportalen, eller om du har köpt något i Klimakterieportalens shop, har du ingått ett avtal med Klimakterieportalen och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst eller produkt du har beställt. Detsamma gäller när du deltar i en testpanel för olika hälsokostpreparat. Den rättsliga grunden för behandlingen är då fullgörande av avtal. Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan Klimakterieportalen komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

Fullgörelse av avtal: För hantering av prenumerationer, leverans av varor, för att genomföra betalningar samt för att ge dig åtkomst till Klimakterieportalens webbplats och de tjänster (bl.a. kundtjänst) som tillhandahålls där.
Samtycke: Direktmarknadsföring (postalt och digitalt), kundundersökningar, kundtjänst, nyhetsbrev samt för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies, pixlar och andra elektroniska hjälpmedel.
Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
Intresseavvägning: För att vi ska kunna kommunicera med dig via e-post samt för att tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpvanor i syfte att förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål. Om du har deltagit i någon av våra tävlingar kan vi även komma att publicera ditt namn och din hemort på vår hemsida för att meddela dig om resultatet av tävlingen.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

Lagring av personuppgifter

Klimakterieportalen vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

Medlem eller kund: Om du har en prenumeration hos Klimakterieportalen eller om du på annat sätt registrerat dig för någon av Klimakterieportalens digitala tjänster eller deltar i en testpanel för hälsokostpreparat sparas dina personuppgifter till dess att du avslutar din prenumeration, avregistrerar dig från våra tjänster eller deltagandet i testpanelen är avslutad, men senast ett år efter ditt senaste köp eller din senast avslutade prenumeration eller ett år efter att ditt deltagande i en testpanel för hälsokostpreparat upphört. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan. Kommunikation: Om du har kontakt med Klimakterieportalen via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja kontakten.
Fullgörande av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av prenumerationer samt varor och tjänster eller deltagande i testpaneler för hälsokostpreparat sparas så länge som krävs för att Klimakterieportalen ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
Rättslig skyldighet: Klimakterieportalen sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Klimakterieportalens verksamhet och vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Samkörning med privata och offentliga register: Klimakterieportalen kan komma att komplettera dina personuppgifter med ytterligare information genom inhämtning av information från andra privata och offentliga register, inklusive bolag utanför Klimakterieportalen. Genom sådan samkörning kan berikning och uppdatering av dina personuppgifter komma att ske i syfte att ge dig tillgång till anpassad information och erbjudanden om varor eller tjänster.

Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Klimakterieportalen verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Klimakterieportalen ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag. Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).

Samarbeten: Dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du deltar i en testpanel för hälsokostpreparat (såsom namn och leveransadress) kan komma att lämnas ut den leverantör av hälsokostpreparat som ingår i det aktuella testet så att det företaget kan skicka aktuellt hälsokostpreparat till dig. För information om hur de i sin tur behandlar dina personuppgifter framgår av deras respektive personuppgiftspolicy. [Du kan alltid vända dig till oss för att få del av deras integritetspolicy.]

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som du får via e-post från eller via Klimakterieportalen.
Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice.
I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.
Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Klimakterieportalens behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

För användare av Klimakterieportalens internettjänster

Dina besök på de webbplatser som drivs av Klimakterieportalen, samt ditt interagerande med alla applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy, står under villkoren i denna integritetspolicy.

Användarnamn och lösenord

Vid registrering av ett konto på Klimakterieportalens webbplats kommer du att ange användarnamn och lösenord. Ditt användarnamn och lösenord är personliga och det är av största vikt att du inte lämnar ut ditt dessa uppgifter till obehöriga samt att du vid alla tillfällen säkerställer att obehöriga inte kan använda sig av dina uppgifter i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering du skapar. Kom därför ihåg att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du använder autoinloggning.
Klimakterieportalen förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

Användargenererat innehåll och nätetikett

Med ”användargenererat innehåll” avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen, d.v.s. allt innehåll som inte är skapat av Klimakterieportalen. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.
Klimakterieportalen förbehåller sig rätten att, utan begränsning i tid, använda och publicera användargenererat innehåll, t.ex. i form av inskickat material (till någon av våra titlar eller till webbsidorna) såsom bilder, textkommentarer och liknande. Detta innebär att du som användare utan ersättning överlåter rättigheterna till ditt användargenererade innehåll till Klimakterieportalen.
När du använder funktioner på Klimakterieportalens webbplats där användargenererat innehåll kan skapas, såsom t.ex. kommentarer till bloggar, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Klimakterieportalens webbplats. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:
-Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär;
-Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter;
-Uppmaning till brottslig handling;
-Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi;
-Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång;
-Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam;
-Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt; eller
-Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.
-Är du som användare av Klimakterieportalens webbplats det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.
Klimakterieportalen har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Klimakterieportalen rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller införa begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras. Klimakterieportalen kommer – om möjligt – i sådana fall meddela att man har för avsikt att vidta sådana åtgärder.

Så använder vi cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra när det gäller våra cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Webbme eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt.

  • Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app.
  • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut.

Olika typer av cookies

Både vår webbplats och andra, som Facebook eller Google, kan placera cookies på din dator när du besöker den här webbplatsen. Cookies från webbplatsen du besöker kallas förstapartscookies och cookies från andra webbplatser kallas tredjepartscookies.
Andra filer, som liknar cookies, är web beacons och liknande tekniker. Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna förbättra den ännu mer. Men vi sparar inga IP-nummer eller liknande personuppgifter om dig.

Funktionscookies förbättrar din upplevelse

Vi sparar cookies om vilka sidor du varit på för att det ska kännas så smidigt som möjligt för dig att vara på vår webbplats. Till exempel kan vi göra så att du slipper se ett pop up-fönster mer än en gång.

Analyscookies hjälper oss att göra vår webbplats bättre

Vi använder cookies för att samla in övergripande analytisk information om hur du använder webbplatsen, till exempel statistik över våra populäraste sidor. Med informationen vi får kan vi förbättra vår webb och våra erbjudanden.

Ta bort cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.

Frågor?

Undrar du något om hur vi använder cookies? Du kan alltid kontakta webbyrån Webbme som har hand om denna webbplats.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Klimakterieportalens webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.
Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss
Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta Klimakterieportalen via kontaktuppgifter nedan.

Klimakterieportalen AB
Västerängsvägen 6B
182 46 Enebyberg

info@klimakterieportalen.se
Tel.nr 070-668 11 96