Hormonbehandling under klimakteriet kan minska risken för depression

Under klimakteriet mer än dubbleras risken att drabbas av en depression på grund av bland annat fluktuerande östrogennivåer. Borde hormonbehandling användas i klimakteriet för att förebygga depressioner?

I en randomiserad och kontrollerad studie deltog 172 kvinnor i 45 till 60-årsåldern. Syftet med studien var att se om risken att utveckla en depression minskade om kvinnor sattes in på förebyggande hormonbehandling. Studien pågick mellan åren 2010 – 2015 och varje kvinna följdes under 12 månader.

Studiedeltagarna lottades till att antingen få behandling med östrogenplåster i kombination med tabletter innehållande microniserat progesteron (för att skydda livmoderslemhinnan) eller att få placebo. Vid studiens början uppvisade ingen av de 172 kvinnorna några tecken på depression.

Efter tolv månader, vid studiens slut, uppvisade 32 procent av de kvinnor som endast fått placebo vissa tecken på depression medan motsvarande siffra i behandlingsgruppen endast var 17 procent.

Studien är av stor betydelse då den belyser kvinnors psykiska sårbarhet under klimakteriet. Den visar att risken att drabbas av en depression var mindre hos de kvinnor som lottats till förebyggande behandling med hormoner. Även om mer forskning behövs inom detta viktiga område pekar ändå denna studie i riktningen att profylaktisk hormonbehandling kan ha god effekt för att förebygga depression hos vissa kvinnor under klimakteriet. 

Läs mer om studien här.

tablettkartor med mikroniserat progesteron studie